Privacidade

Política de Privacidade

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Centro Dental Innovadent infórmao dos seguintes extremos:

Os datos por vostede subministrados pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado cuxo responsable é a Dr.a Raquel Zorrozúa de Barroeta. O devandito ficheiro encóntrase legalmente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos.

Os datos por vostede subministrados serán empregados con fins de xestión.

Centro Dental Innovadent adoptou as medidas de seguridade esixidas en función do nivel dos datos subministrados, instalando as medidas técnicas e organizativas necesarias, tendo en conta o estado da tecnoloxía, co fin de evitar a súa perda, alteración, uso inadecuado ou accesos non autorizados a estes.

Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá dirixirse á dirección do Responsable do Ficheiro Dr.a Raquel Zorrozua de Barroeta, Rúa Otero Pedraio Nº 15 1ºH, O Temple, Cambre, A Coruña ou ao correo electrónico info@centrodentalinnovadent.com